Obowiązek informacyjny RODO


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisów firmy GONDEK Zbigniew Gondek, strony internetowej www.agencjakoncertowa.com.pl oraz konta na Facebooku (zwanych dalej „Serwisami”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, firma GONDEK Zbigniew Gondek, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Ponińskiego 7, 88-100 Inowrocław (zwana dalej „GONDEK”), publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez użytkowników Serwisów (zwanych dalej „Użytkownikami”) są̨ gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.
Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów, Użytkownik powinien zapoznać się̨ z treścią̨ niniejszej informacji.

II. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ GONDEK
Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest firma GONDEK Zbigniew Gondek, z siedzibą w Inowrocławiu, przy ulicy Ponińskiego 7, 88-100 Inowrocław. GONDEK przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

GONDEK zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy.

GONDEK gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisami, treściami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę̨, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisów, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisów oraz dostosowywanie ich do potrzeb Użytkownika. Dane zapisane w logach serwera nie są̨ kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu lub Systemu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane Użytkowników przetwarzane w Serwisach są szczególnie w następujących celach:
 
 • dostarczania treści oraz usług Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań,
 • prowadzenia pomiaru i ulepszania treści oraz usług,
 • informowania o treściach i usługach GONDEK oraz treściach i usługach innych firm współpracujących z GONDEK,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, np. e-mail, telefon.
 • wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi GONDEK, o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę̨ na otrzymywanie korespondencji od GONDEK,
 • odpowiedzi na reklamacje i skargi,
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w GONDEK, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom,
 • zarządzania systemami teleinformatycznymi,
 • dochodzenie roszczeń.
W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług GONDEK, przekazywania informacji na temat innych usług GONDEK, a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes GONDEK. W interesie GONDEK jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez GONDEK może być również:
 
 • konieczność zrealizowania umów oraz zamówień zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, a także korzysta z innych usług GONDEK
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • składania ofert przez GONDEK
 • obsługa próśb przekazywanych przez kontakt mailowy lub telefoniczny w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • prowadzenie postepowań sądowych, arbitrażowych, mediacyjnych.
 
IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
GONDEK, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których GONDEK posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez GONDEK.

Dane Użytkownika mogą̨ zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.

Dostęp do danych Użytkownika mogą̨ uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta GONDEK w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisów). W takich przypadkach GONDEK zawarła z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych.

GONDEK może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają̨ na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią̨ danych osobowych.

Dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
 
 • obsługujących nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
 • podwykonawcom wspierających nas, np. w wykonaniu złożonego zamówienia, zlecenia czy usługi,
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zobowiązań finansowych.
 • Podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, kadrowych, podatkowych, prawnych, w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,
 • Podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną – w razie zaległości płatniczych.

V. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez GONDEK w ramach Serwisów.
 
 1. Prawo dostępu do danych osobowych:
  Na wniosek Użytkownika GONDEK potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
   
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych:
  W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są̨ nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od GONDEK ich sprostowania lub uzupełnienia. 
   
 3. Prawo do usunięcia danych osobowych:
  W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się̨ od GONDEK usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez GONDEK (np. kiedy dane są̨ już zbędne do świadczenia usług przez GONDEK). 
   
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
  Użytkownik może żądać od GONDEK czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania GONDEK nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.
   
 5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:
  W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez GONDEK w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi. 
   
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez GONDEK jego danych osobowych, kiedy:
 • GONDEK przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą̨ się̨ nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
 • Dane Użytkownika przetwarzane są̨ w celach marketingu bezpośredniego,
 • Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.
 • Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@agencjakoncertowa.com.pl
 
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
GONDEK przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są̨ usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.
Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez GONDEK roszczeń w stosunku do Użytkowników.

VII. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE
W Serwisach stosowane są̨ mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są̨ one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisów do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem „cookies”.

Pliki „cookies” są̨ to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisów. Za ich pomocą dostarczane są administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.

GONDEK informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z GONDEK, w celu wyświetlania reklam w Serwisach mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.
GONDEK korzysta z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisach. Podmioty te mogą̨ umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.
Serwisy wykorzystują̨ także usługę stron trzecich, dzięki której GONDEK uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ lub http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.

Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarzadzanie plikami „cookies” w rożnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się̨ ze sposobem zarzadzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.
Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików „cookies” i korzystanie z Serwisów oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.
W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików „cookies” Użytkownik może zwrócić się̨ z prośbą o pomoc wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@agencjakoncertowa.com.pl. 

VIII. LOGI DOSTĘPOWE
W trakcie korzystania z Serwisów zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są̨ w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, GONDEK może zostać zobligowany do udostepnienia organom państwa do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

IX. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON
Niniejszy dokument odnosi się̨ jedynie do Serwisów, których administratorem jest GONDEK. GONDEK nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisach umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest GONDEK. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.

X. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE
Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. GONDEK zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI
Usługi GONDEK oferowane w ramach Serwisów skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym GONDEK nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.

XII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się̨ utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.

XIII. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez GONDEK należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@agencjakoncertowa.com.pl, lub pisemnie na adres: GONDEK Zbigniew Gondek, ul. Ponińskiego 7, 88-100 Inowrocław.

W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez GONDEK lub podjętymi działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę̨ do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.