Firma „GONDEK” ZBIGNIEW GONDEK realizuje projekt pn. „Wdrożenie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego innowacyjnej usługi nagłośnienia w firmie „GONDEK” Zbigniew Gondek poprzez zakup zestawu nagłaśniającego.” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 
Celem projektu jest zwiększenia zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie „GONDEK” ZBIGNIEW GONDEK należącego do sektora MŚP oraz podniesienie jego konkurencyjność. Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej w skali świata usługi pn. Obsługa techniczna imprezy z wykorzystaniem zabezpieczonej dystrybucji sygnałów analogowo-cyfrowych.
 
Planowane efekty projektu zostały zobrazowane poniższymi wskaźnikami produktu i rezultatu:
 
  1. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]: 1,00
  2.  Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1) [przedsiębiorstwa]:1,00
  3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa]:1,00
  4.  Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6) [zł]: 232 892,03
  5. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku (CI 28): 1,00
  6. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.]: 1,00
  7. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC]: 2,00
  8. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/ usług:
Rok 2022 - 800 000 zł
Rok 2023 - 1 000 000 zł
Rok 2024 -1 200 000 zł
 
Wartość ogółem projektu: 732 879,28 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 499 987,25 zł